Recht van antwoord Luc Winants

Luc WinantsOp twee juli schreef Schaakfabriek.be het volgende in zijn artikel over het BK 2011: “De enige grote afwezige is Luc Winants. Hij verklaarde geen uitnodiging te hebben gekregen, een statement dat door de organisatie gecounterd werd met de mededeling dat Winants jaren geleden verklaard zou hebben geen toernooien van de Belgische schaakbond meer te spelen en dat dat de verklaring was van de niet-invitatie van de sterkste in België geboren grootmeester.”

Luc Winants schreef ons een mail met een recht van antwoord op dit stukje waarin hij het, vanuit zijn standpunt, corrigeert…

Il est absurde d’écrire que « Luc Winants ne joue plus les Tournois de la Fédération depuis des années » puisque je participe régulièrement au championnat interclubs (11 titres depuis 1977 !) Olympiades et championnats d’Europe. (sans même parler de mon coaching chez les jeunes)

Il est également absurde d’écrire que je suis le seul grand absent de ce championnat. Il suffirait de vérifier le classement Élo pour s’en convaincre.

La vérité est que je refuse systématiquement de jouer en dessous du salaire moyen brut en Belgique.

Je suis né ici, j’ai grandi ici, je travaille ici (je suis déclaré comme travailleur indépendant) je paie impôts et charges sociales ici… Je demande un cachet correspondant au niveau de vie d’ici… Et ce montant (le salaire moyen en Belgique) n’est pas déterminé par moi, mais par l’état belge. Je ne vois donc pas où mes prétentions sont exagérées.

Si vous décidiez d’installer une tente devant le cabinet d’un médecin, pour le contraindre au tarif de l’Arménie ou de l’Ukraine, ce serait plutôt culotté ensuite de prétendre que vous le faites pour aider la médecine belge…

Lorsque les organisateurs ont décidé d’inviter Popovic, Hovhanisian ou Malakhatko, ils ne se sont pas demandé si cela pouvait éliminer des joueurs belges. Non, c’était juste une question de niveau et de prix: Comment se faire un maximum de publicité en payant le moins possible. C’est toujours comme ça avec les tournois sponsorisés par Scrooge McDuck.

Il faut d’ailleurs rappeler que le tournoi a été annoncé plusieurs mois à l’avance. Or pour présenter cette affiche, il fallait également être certain qu’au minimum trois joueurs qualifiés à l’Élo ne se présenteraient pas… Et en ce qui me concerne je n’ai même pas été contacté. Même pas un coup de téléphone, même pas un e-mail, rien !

Il y aurait beaucoup de choses à ajouter, mais l’essentiel est dit. Le lecteur a certainement compris qu’il s’agissait d’une banale affaire de travail déclaré contre travail en noir.

Luc Winants

Vertaling:

“Het is zinloos om te schrijven dat ” Luc Winants al jaren de Toernooiën van de Federatie niet meer speelt” gezien ik regelmatig deelneem aan de interclubs kampioenschappen (11 titels sinds 1977 !), Olympiades en Europese kampioenschappen (zonder te spreken over mijn coaching van de jongeren).

Het is eveneens zinloos te schrijven dat ik de enige grote afwezige ben van dit kampioenschap. Het volstaat het klassement Élo te bekijken om ervan overtuigd te zijn dat er andere spelers waren die afwezig zijn.

De waarheid is dat ik systematisch weiger om beneden het gemiddeld bruto salaris in België te spelen .

Ik ben hier geboren, ben hier groot gebracht, ik werk hier (als zelfstandige ingeschreven), ik betaal hier belastingen en sociale lasten…. Ik vraag gewoon een salaris die overeenstemt met het levensniveau hier…. En dat bedrag (gemiddelde salaris in België) wordt niet door mij vastgelegd maar wel door de Belgische Staat. Daarom zie ik niet waar mijn verwachtingen overdreven zijn.

Mocht u beslissen een tent voor een dokterspraktijk te plaatsen, om hem te verplichten op het tarief van Armenië of Oekraïne te werken, dat zou dan pas gedurfd zijn om achteraf te beweren dat u zo handelt om de Belgische gezondheidsdienst te helpen….

Wanneer de organisatoren beslist hebben om Popovic, Hovhanisian ou Malakhatko uit te nodigen, hebben ze zich niet afgevraagd of dit zou kunnen leiden tot de uitschakeling van Belgische spelers. Neen, het gaat hier enkel om een kwestie van niveau en tarief: hoe bereiken we een maximum aan publiciteit door zo weinig mogelijk te betalen. Zo gaat het altijd door voor toernooien met Scrooge McDuck als sponsor.

Ter herinnering: het toernooi werd reeds enkele maanden op voorhand aangekondigd. Nochtans, om deze affiche te kunnen voorstellen, moest men eveneens zeker zijn dat minimum drie in Élo gekwalificeerde spelers zich niet zouden aanbieden… En wat mij betreft, ik ben zelfs niet gecontacteerd geweest. Zelfs geen telefoon, zelfs geen mail, helemaal niets !

Ik zou hier nog heel wat kunnen toevoegen, maar het belangrijkste is gezegd. Waarschijnlijk heeft de lezer begrepen dat het hier gaat om een gewone zaak van verklaard werk tegenover zwart werk.”

De redactie wilt nog even meegeven dat het geen reacties toelaat op een recht van antwoord. Persoonlijke aanvallen in reacties op andere posts over dit onderwerp worden ongenadig verwijderd.