Rooze2

“De clubs moeten protesteren”

De laatste algemene vergadering van de KBSB sloeg in als een bom: voorzitter Günther Delhaes overleefde een motie van wantrouwen met amper 8 stemmen, waarop enkele bestuurders zich terugtrokken. Jan Rooze schreef een erg scherpe “J’accuse”..

“Hoop op constructief beleid is weg”

Toen wij op de Algemene Vergadering van 1 juni een overweldigende steun kregen van onze leden voor onze “visie”, en dat tot groot ongenoegen van Gunter Delhaes die daaraan nooit enige steun had verleend, had ik even de illusie dat we in Belgie eindelijk een beleid zouden kunnen voeren waarmee wij onze achterstand kunnen inlopen tegenover onze buurlanden, en waarmee onze schaaksport, ook in Belgie, meer in de kijker zou komen te staan. Maar jammer genoeg heb ik die illusie sinds de Algemene Vergadering van 7 december moeten begraven. – Jan Rooze

Met deze duidelijke woorden begint Jan Rooze zijn open brief, waarin hij het functioneren van bondsvoorzitter Günther Delhaes aanklaagt. In die aanklacht was Rooze niet nieuw en stond hij ook niet alleen. 6 leden van de Raad van Bestuur dienden op 7 december een motie van wantrouwen in tegen Delhaes. Aan deze motie hing een hele geschiedenis vast, die we hier zo kort en objectief mogelijk zullen proberen uit te leggen.

Jan Vanhercke was een van de initiatiefnemers van de motie van wantrouwen, die volgde na een “verhitte discussie” op de Raad van Bestuur begin september op 14 september.

Jan Rooze geeft aan dat hij al langer problemen had met de stijl van voorzitter Delhaes en hekelt ook de communicatie en het gebrek aan visie. De directe aanleiding voor deze motie ontstond echter, toen Garry Kasparov aankondigde zijn kandidatuur voor het FIDE-voorzitterschap in te dienen. Daarvoor had Kasparov politieke steun nodig en voor die steun was België een van de landen, die hij graag achter zich zou krijgen. Kasparov heeft in ons land immers uitstekende contacten met Jan Callewaert, grote man bij Option, voorzitter van OHL Leuven en van de Kasparov Chess Foundation Europe.

Eind augustus wordt daarop een vergadering belegd met Eddy De Gendt, Raymond van Melsen en Günther Delhaes, zonder medeweten van de leden van de Raad van Bestuur. De uitkomst van deze vergadering zou zijn dat Delhaes België zou vertegenwoordigen op het FIDE-congres, iets wat strijdig is met de reglementen, die stellen dat FIDE-verantwoordelijke Jan Rooze die vertegenwoordiging zou moeten doen. De versies over deze vergadering lopen uiteen: het ‘kamp Delhaes’ beweert dat er niets is afgesproken op die vergadering, de tegenstanders van Delhaes beweren het tegendeel. Dit leidt tot een hevige discussie op de Raad van Bestuur van 14 september. De Raad van Bestuur besluit dat de KBSB een neutrale positie moet innemen.

“Voorzitter schendt het vertrouwen”

De discussie is voor Vanhercke en Rooze in ieder geval de druppel die de al vrij volle emmer doet overlopen: ze besluiten een vertrouwensvraag (dus nog geen formele motie van wantrouwen) op de agenda van de AV te zetten. Ook bestuurders Luc Cornet en Jean-Christophe Thiry hebben in hun rapporten een open brief geschreven om aan de AV te vragen positie te nemen in deze discussie, aangezien verder regeren met beide partijen onmogelijk is en hun dagelijks werk hier zelfs onder lijdt. Hierin geven ze aan dat in geval het hen zou gevraagd worden, ze positie voor Vanhercke en Rooze zouden kiezen. Die kwestie staat gepland op de AV van 5 oktober, maar die wordt op verzoek van de Liga Oost-Vlaanderen uitgesteld.

Gunther Delhaes: een gebrek aan transparantie?

Eén dag eerder, op 4 oktober, had Delhaes aangekondigd zich even terug te trekken als voorzitter, dit omwille van gezondheidsredenen – hij heeft immers al een tijdje hartklachten. Op 6 oktober echter overhandigt hij in naam van de KBSB een volmacht aan Jan Callewaert, die op die manier de Bond kan vertegenwoordigen op het FIDE-congres in Talinn.

Hij (Delhaes) gaf die volmacht andermaal zonder de Raad van Bestuur kennis te geven. Bovendien wekt hij indruk niet actief te zijn, maar in realiteit handelt hij anders. Hij handelt dus letterlijk achter de rug van zijn eigen RvB om, bovendien gaat hij lijnrecht in tegen iets wat op 14 september beslist was. Ten eerste doe je zoiets niet als voorzitter en ten tweede maakt dat duidelijk dat hij op 27 augustus wél afspraken gemaakt had... Dit, samen met het onvolledig informeren van het bestuur over de door hem gestelde initiatieven, vormen een flagrante inbreuk tegen de regels van deugdelijk bestuur en leggen ook een gebrek aan transparantie van de Voorzitter bloot. – Jan Vanhercke

Dit is ook voor enkele andere leden van de Raad van Bestuur een stap te ver: op de RvB van 3 november is er een meerderheid gevonden om een formele motie van wantrouwen op de agenda van de AV te plaatsen. Deze motie wordt mede ondersteund door Luc Cornet, Marc Clevers en Jean-Christophe Thiry. Zij wensen uitdrukkelijk dat de AV een keuze maakt, terwijl de andere 3 uitdrukkelijk het ontslag van hun voorzitter eisen. Met een meerderheid (6 van de 11 leden steunen de motie) wordt dan een formele motie van wantrouwen ingediend, met de vraag tot ontslag.

“Een aaneenschakeling van leugens” leiden tot ontslag van 3 bestuursleden

Op de AV van 7 december werd gestemd over het functioneren van de voorzitter. Het resultaat was opzienbarend: 1953 voor de motie, 1961 tegen, 207 onthouding, 113 afwezig. Delhaes overleeft de stemming met 8 stemmen verschil. Daarop besluiten Vanhercke, en Rooze uit het bestuur te stappen en Logie om zijn kandidatuur tot verlenging van bestuurder in te trekken. Ook Geert Bailleul, afgevaardigde persoon (voorzitter van de CIS) die zijn kandidatuur voor bestuurder had ingediend, trekt zijn kandidatuur in.

Jan Rooze: “Ik werk niet meer samen met iemand van wie ik de motieven en ethiek niet kan vertrouwen”

Het is hét signaal voor Jan Rooze om een “J’accuse” te schrijven, een aanklacht tegen het voorzitterschap van Günther Delhaes. Rooze schuwt hierin de duidelijke taal niet:

Zelf heb ik mijn ontslag ingediend, omdat ik niet wil verderwerken met een voorzitter van wie ik de motieven en ethiek resoluut afwijs, en omdat ik niet wil meespelen in een bestuur dat alle moreel gezag heeft verloren. Als wij in Belgie echt een nieuwe richting willen inslaan, en een nieuwe dynamiek willen creeren, dan kan dat alleen met een voorzitter en bestuurders die het belang van onze schaakgemeenschap voor ogen houden, en voor wie integriteit, open en eerlijke communicatie en een geest van positieve samenwerking voorop staan. Ik hoop dan ook dat alle clubs en leden die dit belangrijk vinden opstaan om dit te eisen. Daarbij moeten we afstappen van het veel te goedkope excuus dat alle bestuurders “er een potje van maken”, en diegenen steunen die ernstig werk proberen te leveren, en iets ten gronde willen veranderen. Omdat deze voorzitter niet het fatsoen heeft conclusies te trekken uit de zeer magere steun van de clubs tegenover hem, en uit het gebrek aan vertrouwen van de meerderheid van zijn bestuursleden, roep ik alle clubs op, te willen begrijpen wat hier precies is gebeurd, en daartegen heftig te protesteren. – Jan Rooze

Ook Jan Vanhercke betreurt de gang van zaken:

Akkoord, onze voorzitter heeft de stemming overleefd, maar dan nog: met 8 stemmen verschil en zoveel onthoudingen en afwezigen kan je je de vraag stellen met welke steun deze man nu verder gaat besturen. Daarnaast is hij simpelweg niet te vertrouwen. In heel het Kasparov-dossier heeft hij de leugens aaneengeregen. Dat soort van mensen zijn bezig met de belangen van een ander, niet die van het Belgisch schaken. Daarmee werk je niet aan een toekomst en dat is jammer voor zij die in het bestuur wél goed werk leveren, want die zijn er ook. Het nieuwe bestuur is als een oude auto met slechte banden. Hij rijdt nog wel, maar de keuring zou hij nooit overleven. – Jan Vanhercke

Als redactie van deze website geven wij graag mee dat wij op 10 december (dinsdag, vorige week, 17u15) ook Gunther Delhaes zelf gecontacteerd hebben om ook zijn kant van het verhaal te kunnen brengen. Hij beloofde ons om deze week nog op de zaak te reageren. Dit artikel wordt dus vervolgd.

 1. eh!
  eh!19-12-2013

  @brabo: het is pure speculatie. Niet meer of minder.

 2. Bugsbunny
  Bugsbunny19-12-2013

  En ik die dacht dat insinuaties hier niet mochten.

 3. Chris Ghysels
  Chris Ghysels19-12-2013

  In mijn tijd als voorzitter van de K.B.S.B. leek het me allesbehalve opportuun en vooral deontologisch twijfelachtig om me in forumdiscussies rond (het beleid van) de Belgische Schaakbond te mengen – aan welke kant van de taalgrens ook!. Ik moet toegeven dat de verleiding om die ‘vrijwillige onthouding’ op te geven af en toe bijzonder groot was, zeker in het fraudedossier van de voormalige penningmeester.

  Het is zeer begrijpelijk dat heel wat clubschakers zich toentertijd vragen stelden (hoe kon dit allemaal gebeuren? waar liggen de verantwoordelijkheden? enzovoort). Sommigen gingen een stuk verder: met beschuldigingen, insinuaties, een enkeling kon met niets minder dan een ontslag van de voorzitter en/of de hele raad van bestuur genoegen nemen. In het kader van het lopende gerechtelijke onderzoek was het – ook volgens de raadsman van de KBSB – toen absoluut niet aangewezen om daarop te reageren. Ik ben Jan Lagrain en de bestuurders van de federaties, die ik over dit standpunt uiteraard ingelicht heb, dankbaar dat ze gerespecteerd hebben. Tezelfdertijd vond en vind ik het bijzonder belangrijk om binnen je bestuur en aan je leden (ter herinnering: dat waren destijds enkel de VSF, de FEFB en de SVDB) op elk moment volle openheid van zaken te geven. Ik durf te stellen dat ik op dat vlak correct en consequent gehandeld heb.

  Intussen zijn mijn handen een stuk minder gebonden – één van de voordelen van het terugschroeven van bestuursverantwoordelijkheden! – en wil ik toch graag even reageren op de discussie rond de algemene vergadering van 7 december en dat niet alleen omdat mijn naam hier al enkele keren gevallen is.

  Ik splits mijn reactie op in enkele posts.

  Om te beginnen de stemmen en de vertegenwoordiging van de liga Oost-Vlaanderen of de Oost-Vlaamse clubs, wat niet noodzakelijkerwijze hetzelfde is.
  Zelf was ik op deze algemene vergadering in de eerste plaats aanwezig als vertegenwoordiger van mijn eigen club (Jean Jaurès – 42 stemmen). Daarnaast heb ik op vraag van Stefaan De Visser (voorzitter van de Koninklijke Gentse) de stemmen van de KGSRL (158) uitgebracht. Stefaan heeft me vooraf ook duidelijk geïnformeerd over de houding die zijn club aannam m.b.t. tot de verschillende stempunten (o.a. de motie van wantrouwen) op de agenda en ik heb me zowel bij de openbare als bij de geheime stemmingen vanzelfsprekend aan alle afspraken gehouden.
  Ook Luc Oosterlinck heeft op de bewuste vergadering zijn eigen club (De Drie Torens, 39 stemmen) vertegenwoordigd.
  De overige 579 stemmen van de Oost-Vlaamse clubs zijn uitgebracht door Hans Temmerman, Charlotte Schröer en Joannes Raepsaet. Ik ben niet op de hoogte van de afspraken die gemaakt zijn m.b.t. de vertegenwoordiging van de afwezige of verontschuldigde clubs.

  Op maandag 2 december heeft de liga een algemene vergadering gehouden waarin de KBSB problematiek besproken werd. Jean Jaurès was daarop niet aanwezig: noch de clubvoorzitter noch ikzelf hebben een uitnodiging teruggevonden. Intussen vernam ik dat op zijn minst 1 andere Oost-Vlaamse club evenmin op de hoogte was van deze vergadering. Er is mij door de ligasecretaris beloofd om na te gaan wat hier fout gelopen is op het vlak van communicatie: tot dusver kreeg ik echter nog geen antwoord.

  Zonder met een vermanende, laat staan beschuldigende vinger te willen staan zwaaien , lijkt het me toch best om een en ander uit te klaren en ons opnieuw te bezinnen over de betrokkenheid en de representatie van de clubs bij de werking van de KBSB. Al was het maar om te vermijden dat we in de toekomst nog meer van dit soort schemertoestanden krijgen, waarin het onduidelijk is wie namens wie spreekt.

 4. Chris Ghysels
  Chris Ghysels20-12-2013

  @ de motie van wantrouwen

  De beslissing van de algemene vergadering – hoe nipt het verschil ook was – moet je uiteraard aanvaarden. Net zo goed moeten we de keuze respecteren van beheerders die de motie van wantrouwen ingediend/gesteund hebben en uit het resultaat van de stemming verschillende conclusies getrokken hebben – blijven of gaan.

  Ik vrees met vele anderen echter dat het in de gegeven omstandigheden wel erg moeilijk wordt om op korte termijn het zoekgeraakte vertrouwen binnen het bestuur (toch van kapitaal belang in elke organisatie) te herstellen. Ook ten opzichte van de basis, en daarmee bedoel ik niet alleen de Vlaamse clubs, lijkt er nu een diepe kloof geslagen en zal het veel tijd en energie kosten om de geloofwaardigheid te herstellen.

  Bovendien is er de trieste vaststelling dat de visieplannen voor de toekomst van het schaken in België, die in juli nog op een zeer ruime steun van de algemene vergadering konden rekenen, nu in het diepvriesvak dreigen te belanden – if not worse.

  De algemene vergadering leverde al bij al weinig duidelijke antwoorden op over de grond van de zaak, al was het maar omdat spreektijd en het recht op antwoord van de diverse protagonisten wel erg beperkt bleef: zonder meer een gemiste kans.

  Hopelijk zorgt de reactie van Günter Delhaes op de Schaakfabriek nu wel voor wat meer klaarheid. Bijvoorbeeld over zijn motieven om een duidelijke besluit van de raad van bestuur te negeren, hierover niet te communiceren en te beslissen – om voor mij nog steeds duistere redenen – dat je de KBSB op een FIDE congres wil laten vertegenwoordigen door iemand die bij mijn weten niet gerelateerd is aan het bestuur noch van datzelfde bestuur een mandaat kreeg. Op de AV kreeg ik op dit punt alvast geen bevredigend antwoord.

  Laat het overigens duidelijk zijn dat dit niets afdoet aan mijn grote waardering voor Jan Callewaert en zijn inspanningen voor het schaken in België en internationaal.

  Ik ben het echter met Jan Rooze eens dat je als voorzitter in dergelijke zaken beter geen ‘cavalier seul’ speelt en je binnen het bestuur collegiaal en in goed onderling vertrouwen moet handelen. Als die basisvoorwaarden niet (langer) vervuld zijn, vallen m.i. ook de fundamenten voor je engagement weg.

  Binnen een bestuur zijn tegenstellingen onvermijdelijk: soms zijn ze zelfs erg heilzaam. Als het wederzijdse vertrouwen echter niet langer in voldoende mate aanwezig is (ik dacht toch goed begrepen te hebben dat het echt niet om een geïsoleerd incident gaat) en herstel niet meer mogelijk blijkt, breekt ‘decision time’ aan. Het zou me niet verbazen dat ik ook op het punt van die inschatting van mening verschil met mijn opvolger.

 5. Steven F
  Steven F20-12-2013

  @ Goendi: dreigen met ontslag / dreigen met niet meer kandidaat stellen… whatever. Na heel deze discussie kan ik ook toevoegen dat het met zo’n mensen niet alleen moeilijk samenwerken is maar dat het ongeveer onmogelijk is om zo’n mensen aan zelfreflectie te laten doen.

  Voorts sluit ik mij aan bij Bernard Malfliet, en aangezien ik volgens Bernard niet te veel meer mag zagen (geen quote, eerder een interpretatie) tenzij ik mij ga inzetten voor de Belgische schaakbond (Nee dus) –> dag allemaal.

 6. Jan Vanhercke
  Jan Vanhercke20-12-2013

  @Bernard Malfliet

  Een goede democraat kan ook een antwoord geven op de kritische vraag, niet ?

  Ik respecteer volledig de beslissing van de Algemene Vergadering. Maar democratie is ook het recht hebben om oppositie te voeren. Het debat kunnen voeren is even belangrijk als de stemming. Als ik hoor dat door sommige liga’s dit niet mogelijk is gemaakt, leden niet uitgenodigd werden om over dit onderwerp te discussiëren, dan heerst er binnen die liga’s geen democratie. Wie dan dergelijke volmacht gebruikt, is geen democraat maar een manipulator van de democratie.

  De kern van de zaak blijft dat Delhaes geen schroom heeft om buiten de lijntjes te kleuren en eigenwijs op te treden. Ik hoop dat zijn antwoord meer is dan een ‘sorry, wat ben ik toch dom geweest’. Zo ja, dan heeft de KBSB voor het eerst een domme voorzitter gesteund door 50.2% van de leden.

 7. eh!
  eh!20-12-2013

  Dit is wel een droevige episode online natrappen aan het worden.

 8. Hugo VS
  Hugo VS20-12-2013

  Misschien heeft 1 van de natrappers nu eindelijk eens tijd om zijn VZW op orde te brengen

 9. Pascal DK
  Pascal DK20-12-2013

  @eh! Het is toch goed dat er hierover ten gronde gediscussieerd wordt en toch logisch dat de betrokkenen hun keuze (en de kritiek daarop) verdedigen. Het heeft wel het nadeel dat de Vlaamse stem bij de KBSB nooit eenduidig zal zijn. In Wallonië steunt men elkaar zonder discussie en zonder kritische blik, maar daardoor stemmen ze wel altijd ‘en block’, en winnen zo altijd een stemming.

 10. Bugsbunny
  Bugsbunny20-12-2013

  @Pascal.

  Op zich is dat niet erg want de vlamingen hebben al een ruime meerderheid op zich.

  Maar als de grootste liga van dit land de andere kant kiest, heb je geen meerderheid meer.

 11. arnaud
  arnaud20-12-2013

  @Steven. F. Ik vind dat ge minstens moet dreigen met uit de discussie te stappen ipv zo volwassen uw conclusies te trekken en de eer aan uzelf te houden!

 12. Jean-Cri
  Jean-Cri20-12-2013

  @Brabo, Pascal DK,…
  Hoe kunnen jullie geloven dat Wallonie en/of het zuiden eenduidig stemmen?
  Dat klopt niet.
  De verklaringenj van de FEFBvoorzitter hebben wel invloed maar verplichten niemand.
  En zeker niet een clubafgevaardigde;

  Voor wat mij betreft heb ik jarenlang gedacht dat elke Vlaamse Ligavoorzitter de stemming van de ganse Liga bepaalde en dat de mening van de clubs niet telde.
  Gelukkig was ik ook (gedeeltelijk) verkeerd.

  Het probleem zowel in het noorden als in het zuiden is dat weingig clubs zelf de AV bijwonen.

 13. Albert Michiels
  Albert Michiels20-12-2013

  Delhaes = Godot ?

 14. Oscar
  Oscar20-12-2013

  Het resultaat is er : er zijn brokken en die moeten nu worden gelijmd. De vraag is : kan de huidige voorzitter die nog lijmen ? Met zo’n verdeeldheid ? De malcontenten zijn weg uit de RVB maar dat lost niets op.
  Er zal nu een campagne moeten worden gevoerd voor de verkiezing van de (nieuwe ?) voorzitter die volgend jaar moet plaatsvinden.

 15. michel d
  michel d20-12-2013

  ende gut alles gus
  le roi est mort vive le roi !
  leve de koning !

 16. Oscar
  Oscar20-12-2013

  Dat ruikt naar absolutisme 😉

 17. Bugsbunny
  Bugsbunny20-12-2013

  Oscar..Wie moet campagne maken. de ontevredenen die nu al geen meerderheid halen , leden uit de huidige RVB of nieuwe slachtofers?

 18. You
  You20-12-2013

  Besluit : Albert Michiels was nog ni zo ne slechte.

 19. Oscar
  Oscar20-12-2013

  @Bugsbunny. Die meerderheid lijkt wel een beetje kunstmatig met die stemblokken (via volmachten of niet). Maar men is altijd zo te werk gegaan. In tegenstelling tot wat Jean-Cri zegt schijnt hierin geen enkele verandering te komen.

 20. Bart Van Tichelen
  Bart Van Tichelen21-12-2013

  @ oscar
  Liga Antwerpen heeft de laatste vijf jaar nooit en bloc gestemd. Bij belangrijke topics heb ik meermaals gesplitst gestemd (pro rata van de wens van mijn kringen). Op de laatste vergadering waren trouwens 5 (ere)voorzitters van kringen aanwezig. Uit de uitgebrachte stemmen bleek duidelijk dat er binnen onze liga op bepaalde punten tegengestelde ideeen of andere prioriteiten liggen. Ik vind dit een goede zaak en vind het ook super dat deze kringen de weg naar de av gevonden hebben. Vraag is alleen of ze gaan blijven komen met al dit gekrakeel en een aantal mensen binnen de rvb die een dubbele agenda hebben.

 21. arnaud
  arnaud21-12-2013

  Misschien is het gewoon een erg goed teken dat er zwaar amok is op de Olympusberg. Een goede crisis legt de problemen bloot en dat is een eerste vereiste vooraleer er iets duurzaams kan worden opgebouwd. Alleszins beter nu dan over 5 jaar durf ik beweren. Discussies waaien over, morgen blijft het schaken bestaan. De individuele clubs zullen ondertussen hun ding blijven doen en maar goed ook: nieuwe leden moeten opgevangen worden, toernooien worden georganiseerd, clubavonden en interclubs vragen respectievelijk om een verantwoordelijke. Er zullen nog vele pintjes vloeien achter de toog en verbroedering en excuses voor de rijkelijk vloeiende al dan niet kwetsende commentaren, waarvan waarschijnlijk maar een klein stukje op deze website pronkt. Goede moed aan de mensen die (al dan niet gedwongen) veel energie zullen moeten opbrengen om deze situatie te ontmijnen.

 22. arnaud
  arnaud21-12-2013

  vanwege Arnaud, om JL speels te bashen (tenzij het verdwijnen van de namen van de auteurs van de berichtjes iets met informatica te maken heeft natuurlijk, ben niet echt een kei daarin)

 23. Peter
  Peter21-12-2013

  Ik kan jouw naam gewoon zien, hoor, Arnaud :). Ik denk dat het aan de informatica ligt en niet aan JL.

 24. arnaud
  arnaud21-12-2013

  ge ziet, het is niet dat ik mijn beperkingen niet besef 😉

 25. Jan T'Sas
  Jan T'Sas21-12-2013

  @Jan Rooze: onze club zal zijn standpunt bekend maken na de eerstvolgende bestuursvergadering. Het lijkt me overigens geen slecht idee dat elke club dit doet en het overmaakt aan zijn ligabestuur. Uit de feiten blijkt hoe dan ook een – hopeloze? – verdeeldheid.

 26. Bugsbunny
  Bugsbunny21-12-2013

  @Jan T’sas is dat niet een beetje laat? De AV is reeds gepasseerd. Je zou verwachten van je liga dat ze jullie voor deze vergadering gecontacteerd hebben?

 27. eh!
  eh!21-12-2013

  @bugsbunny

  zouden veel club daar van wakker liggen? Plus Bart van tichelen geeft toch aan dat Liga Antwerpen (waar de club van Jan T’ sas tot behoort, als ik me niet vergis) volgens de wensen van zijn clubs stemt.

 28. Bugsbunny
  Bugsbunny21-12-2013

  @eh dat was het punt dat ik probeerde te maken. De Antwerpse liga die de rest verwijt niet te vergaderen terwijl zelfs een grote club zoals Oude God geen stemadvies gegegeven heeft. Hypocresie ten top dus

 29. michel d
  michel d22-12-2013

  deze kerel uit oude god heeft gevraagd om … in de raad van bestuur te zitten ( ongelooflijk )
  maar geweigerd hypocrisie van de Antwerenaars — ze kunnen elkaar niet zien

  Als de 2 uitgeschopt waren dat is ook te wijten aan een andere van dezelfde provincie die schreef op de FEFB
  ( franstalige site ) dat hij ‘ n’avait rien à fiche de la FEFB ‘ alleen maar de vsf hem interesseert
  Dat maakte heisa bij de waalsen en Bruselaars ( comme moi )

 30. Goendi
  Goendi22-12-2013

  @Mr D: Het is nogal dom om woorden te verdraaien. Het is perfect logisch dat iemand uit Antwerpen zegt dat hij geen zaken heeft met het interne beleid van de FEFB. Het is ook nogal dom om goedkope kritiek te uiten op het beleid vd KBSB zoals onkostenvergoedingen voor bestuurders. Elke bestuuder maakt vele malem meer onkosten als enkel verplaatsingen. Om maar een idee te geven: enkel mijn telefoonkosten mbt de KBSB van het laatste jaar zullen circa 1000 euro bedragen. Aangezien er weinig zijn bij de FEFB die een blad voor de mond nemen als het over uw handelingen gaat, is het misschien raadzaam aan enige zelfreflectie te doen alvorens U kritiek uit op de interne keuken van een andere liga, denkt U niet? Of uzelf eens afvragen waarom u van 3 verschillende arbiters met een zekere reputatie in de verschillende landsdelen een negatieve evaluatie kreeg?

 31. Theo
  Theo22-12-2013

  Wat een kleine kinderen…bijna nog erger dan de “echte” politici.

 32. Jan Rooze
  Jan Rooze22-12-2013

  Ik apprecieer de reactie van Jan T’Sas van SK Oude God heel erg. De situatie van vandaag is volgens mij minder hopeloos als alle clubs een duidelijk standpunt innemen en zich bijvoorbeeld engageren voor verandering en voor een nieuwe dynamiek. Daarbij moeten we ons misschien ook afvragen of de Belgische schaakwereld gediend is met een overvloed aan structuren (liga, VSF of FEFB en KBSB) en of dat echt niet anders kan.
  In ieder geval is een nieuwe dynamiek onmogelijk zonder de actieve steun en inzet van de clubs. Een goed bestuur kan proberen daaraan leiding te geven, maar zonder een bestuur met de juiste visie en de juiste bekwaamheid loopt het zeker mis en geraken we met onze schaaksport gewoonweg niet uit de startblokken.

 33. Theo
  Theo22-12-2013

  Gewoon de Belgische schaakbond opdoeken en gaan voor een Vlaamse Schaakfederatie en een Waalse Schaakfederatie lijkt me de oplossing. (dit is in realiteit al meer dan het geval)

 34. Oscar
  Oscar22-12-2013

  Er zijn ook nog de Duitstalige en de Brusselse Schaakfederaties.

 35. Bart Van Tichelen
  Bart Van Tichelen22-12-2013

  Beide posters eh! En bugsbunny zouden er beter aan doen om mij hun identiteit bekend te maken ipv te stoken onder de leden van de Antwerpse schaakliga. Bij mijn weten zijn jullie geen lid van “mijn liga” en heb ik aan jullie dus geen verantwoording af te leggen. In oktober is er av in Antwerpen en dan loopt mijn mandaat andermaal af. Eens zien wat er dan gebeurt, voor het geval ik nog herkiesbaar zou zijn. Trouwens, denken jullie nu echt dat ik in Oude God geen pinten drink en de schaakpolitiek niet bespreek?

  Wat Michel D betreft: ga uw frustratie over je scheidsrechterlijke dwalingen op het Belgisch kampioenschap ergens anders ventileren, ze dragen m.i. Niet bij aan deze discussie.

  Zoals altijd’: ondergetekende houdt zich beschikbaar voor constructieve samenwerkingsverbanden (wat dat betreft heb ik al wel een en ander mee gerealiseerd op schaakgebied), maar dit veronderstelt wel dat anderen verder kijken dan de persoon/boodschapper in kwestie. Dit blijkt in ons schaakwereldje bijzonder moeilijk te zijn…

 36. Dennis
  Dennis22-12-2013

  Ik ben uitermate benieuwd naar de reactie van dhr Delhaes.
  Wanneer verschijnt deze op de site?

 37. eh!
  eh!22-12-2013

  @Bart Van Tichelen: en wat voor meerwaarde zou mijn naam voor u betekenen? Ik heb enkel aangeduid dat u had vermeld dat de liga Antwerpen volgens de wil van haar clubs stemde. Ik veronderstel dat dat dan ook effectief zo het geval is geweest?

 38. Jan Lagrain
  Jan Lagrain22-12-2013

  Gewoon ter informatie: ik heb gisteren een definitief antwoord gekregen. Ik werk nu aan het artikel. Ik had nog 1 bijvraag bij het antwoord van Dhr. Delhaes, die ik wel pas vandaag naar hem heb gestuurd. Ik hoop toch het artikel voor kerstdag online te kunnen zetten.

 39. Luc Oosterlinck
  Luc Oosterlinck22-12-2013

  Ik heb de liga vergadering van Oost-Vlaanderen meegemaakt. (Het was zeer lang geleden om verschillende reden). We waren met 3 clubs aanwezig, (ik weet van 1 club zelf die geen uitnodiging gehad geeft), waarvan 2 clubs gezegd hebben dat ze zelf hun stem gingen uitbrengen. Op de vergadering ben ik verbaasd geweest over wat sommige mensen durven verklaren, ik heb het onderzocht en van deze beschuldigingen was er niets van waar, maar toch blijft de liga hun stemgedrag behouden, zelf twee mensen bij betrekken die niet aanwezig waren op die vergadering om toch het liga !!! standpunt erdoor te duwen. De ligavoorzitter had 2 namen vernoemd, die hij ging gaan contacteren, alle twee waren aanwezig, waarvan 1 op eigen beslissing aanwezig was, maar niets van de ligavoorzitter gehoord had.
  Spijtig maar helaas het deuntje blijft hetzelfde als vroeger en de ego’s blijven aan de macht.

 40. Oscar
  Oscar22-12-2013

  Het is zoals ik al vreesde : de meerderheid is op een zeer artificiële manier tot stand gekomen.
  Trekken de clubs zich eigenlijk iets aan van de KBSB ?

 41. Tania Folie
  Tania Folie22-12-2013

  En… hoe zit het ondertussen met schaken op school? Zoveel “slapende” leden die, na het wakkerschudden op school, vol goesting lid zouden kunnen worden van een schaakclub in de buurt…
  Als olifanten vechten, worden de muisjes vertrappeld…
  Ik wacht al 10 jaar op een constructieve werkgroep die zich met enthousiasme wil engageren om schaken op school te helpen realiseren.
  Tientallen kleinschalige projecten zijn ondetussen opgstart en doodgebloed, vaak omdat democratisch en constructief samenwerken op grote schaal in de schaakwereld niet lukt.
  Wanneer iedereen zijn eigen wil blijft doorduwen en daarvoor de ellebogen gebruikt, bereiken we nooit ons doel…
  Jammer, want…
  Elk kind heeft recht om te ontdekken of het misschien wel het talent en de wil heeft om de volgende wereldkampioen te worden…
  En de ideale plek om dit talent te ontdekken is de eerste graad van het lager onderwijs.
  Vergeef mij de bemoeienis, in naam van alle piepjonge Belgische (toekomstige) schakertjes, Tania Folie, Leerkracht 2de leerjaar.

 42. Goendi
  Goendi22-12-2013

  @Tania: het gaat om schoolschaak! KCFE wil in zee gaan met de KBSB (VSF, FEFB en SVDB). Een volledig online platform staat klaar om 100 gratis logins per gemeenschapsfederatie te verdelen (twv 500 euro per school). De voorzitter had het voorstel vanwege KCFE mee op de AV, een primeur.

  Het enige wat nog moet gebeuren is alles in het Nederlands, Frans en Duits vertalen. Van zodra de KBSB dat heeft voorzien, kan het starten. Geschatte kostprijs per taal is amper 15.000 euro.

 43. Tom V
  Tom V22-12-2013

  45000 euro/ 3500 leden = +-13 euro.

  Anderzijds mag er toch eventjes worden aangeduid dat de overgang van schoolschaak naar clubschaak alles behalve vanzelfsprekend is. Onze voorzitter heeft jaren een actieve schoolschaakclub gerund en het aantal spelers die de overstap hebben gemaakt is zeer klein. Ik heb de indruk dat bv in de VS hetzelfde speelt: zeer veel schoolschakers, toch zwaar achteruit boerende ledenaantallen. Dus best ook eens bekijken hoe je dat kan opvangen.

 44. Tom V
  Tom V22-12-2013

  Plus ook een warme oproep om ook na te denken over hoe je niet jeugd doelgroepen kan aanspreken. Schaken kan je nu eenmaal op je 50ste ontdekken en dan nog 30 jaar spelen.

 45. Jan T'Sas
  Jan T'Sas23-12-2013

  @al-wie-niet-goed-kan-lezen: Jan Rooze deed een oproep, wij hebben als clubbestuur beslist zijn oproep intern te bespreken voor we reageren. Niet meer, niet minder, zo hoort het als je een debat op een rationele manier wilt voeren. De situatie is nu immers totaal anders dan voor de AV, daarom vinden we het opportuun hier opnieuw stelling over in te nemen. Het lijkt ook niet meer dan zinvol dat elke club hetzelfde doet, al of niet via zijn ligabestuur. Wat voorafging, is dus niet van tel, beste al-wie-niet-goed-kan-lezen. En nee, beste anonymus die volgens mij iets te veel Google Translate heeft gevolgd om te begrijpen wat ik zei, we hebben geen ambitie om een putsch te plegen :-).

 46. Bugsbunny
  Bugsbunny23-12-2013

  Ik begrijp echt niet waarom men dit terug op de agenda moeten plaatsen. Volgens mij zijn er geen nieuwe feiten aan het licht gekomen. Er is een demokratische stemming geweest met het gekende uitslag. Men kan toch moeilijk steeds een nieuwe stemming houden als het de verliezers niet uitkomt?

 47. Ruben
  Ruben24-12-2013

  @goendi. Ik vind die “amper” veelzeggend 15000 Euro is nooit amper in een schaakcontext. Indien je een vertaler een mooie prijs van 50 Euro per uur betaalt, dan kan hij reeds 300 uren presteren. Ik heb zopas een relatief grote webapp van het Engels naar het Nederlands vertaald (700 items te vertalen) en dat lukte in 3 werkdagen.
  @bugsbunny. De democratische verkiezing is noot zo democratische als het blijkt. Spelers worden vertegenwoordigd door clubs, en clubs door liga’s. 90% van de leden wist niet eens dat er motie van wantrouwen op de agende van AV stond, laat staan dat ze correct geinformeerd waren en dat hun opinie bij de ligaverantwoordelijke is geraakt. Indien het verschil zo klein is als het was, is het voldoende dat er één liga- of clubverantwoordelijke zijn eigen gedacht laat primeren boven het advies dat zijn clubleden aan hem hebben overgemaakt. Een geheime stemming is te mijden als je niet in eigen naam stemt maar in naam van anderen. Ik zat op de AV als vertegenwoordiger van de KOSK en van de Liga West-Vlaanderen. Ik vind het niet kunnen dat ik aan mijn mijn club- en ligagenoten niet kan bewijzen hoe ik gestemd heb want de stemming was geheim.

 48. Bugsbunny
  Bugsbunny24-12-2013

  Je hebt daar een goed punt Ruben.

  Aan de andere kant bestaan er ook nog een aantal clubs die zich totaal niet interesseert en die je echt nooit naar een AV gaat zien, zowel niet voor de liga als de KBSB.

 49. Jan T'Sas
  Jan T'Sas06-01-2014

  Voortgaand op de oproep van Jan Rooze heeft het bestuur van SK Oude-God ‘het geval KBSB’ besproken. Uitgangspunt: hoe komt de hele zaak over bij een schaakclub als de onze? Onze volledige reactie is te lezen op http://www.skoudegod.be

Geef een reactie

Je moet aangemeld zijn om een reactie te geven.